.siteTitle { padding-bottom: 20px; } #nav { padding-bottom: 5px; }